FONDEN ANSMINDE

Til sagsbehandlere

Ydelsesbeskrivelse Ansminde

Om

Fonden Bo- og aktivitetsstedet Basballe blev godkendt af Socialtilsyn Midt som tilbud med opstart november 2020. Gården Schmidtsminde danner rammen om vores opstart, hvor vi bor i værelser med fælleskøkken, og fælles arealer. På naboejendommen Mols Bjerge Vej 10 er gården Ansgaard, opført som en trelænget gård med 10 lejligheder. Denne forventes forventes godkendt og dermed indflytningsklar i juli 2022. Det samlede tilbud med ejendommene Schmidtsminde og Ansgaard fungerer under navnet Ansminde. Processen med at starte i det lille kollektiv har givet os et tæt fællesskab, sammenhold og gode sociale relationer som vi viderebringer når vi flytter i egne lejligheder, forventeligt i efteråret 2022. Opbygningen af Ansgaard og har vi sammen fulgt og været en del af tilblivelsen af

Målgruppe

Borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, grundet udviklingshæmning, hjerneskade, eller andet, som har behov for omfattende støtte til almindelige daglige opgaver og omsorg. Målgruppen vil ofte have følge diagnoser som eksempelvis autisme forstyrrelser. Målgruppen omfatter ikke borgere med behov for konstant overvågning grundet udadreagerende eller selvskadende adfærd.

Formål

Vores formål er at tilbyde et bo- og beskæftigelses tilbud, og gennem ligeværdig relation og anerkendelse at opbygge identitet, selvværd, selvtillid og ansvarlighed og dermed opnå en tryg hverdag med indhold, livskvalitet og selvstændighed.

Lovgrundlag

Fonden Bo- og aktivitetsstedet Basballe (Ansminde) er godkendt af Socialtilsyn Midt november 2020. Processen er jf. aftale med Socialtilsyn Midt opdelt i 2 tempi. Vores opstart på Schmidtsminde godkendes efter Servicelovens § 84, 85, 103, 104 og 107. Årsagen til at vi ikke har opstart med godkendelse af §108 på Schmidtsminde skyldes at vi ved at vi i 2022 vil flytte over i vores nybyggede lejligheder på Ansgaard, så vores borgere overgår fra eget værelse til egen lejlighed. Så selvom hele tilbuddet i samlet form er at betegne som et længerevarende ophold, anses bodelen på Schmidtsminde som midlertidigt tilbud grundet de fysiske rammer ændres. Når vores lejligheder er færdigbyggede på Ansgaard, tilføjes altså godkendelse efter servicelovens §108 - dette forventeligt juli 2022.

Antal pladser

0
Ansminde godkendes i første omgang til 8 pladser i alt der kan visiteres efter SEL §84, 85, samt §107.
0
15 pladser i alt der kan visiteres efter SEL §103 eller §104.
0
Når lejlighederne er færdigbygget, udvides antal med yderligere 2 pladser til et samlet tilbud med 10 pladser jf. §84, 85, 107 og 108.
0
Der bevares 15 pladser jf. §103 og 104

Hovedydelsen

Et bo – og aktivitetstilbud for borgere med stort behov for struktur og styring af hverdagen. Der arbejdes med udvikling af personlige og praktiske kompetencer. Der er sovende nattevagt.

–  §84 – aflastning
–  Primært til borgere der har behov for en tilrettelagt overgang til voksenlivet. Det kan være svært at flytte hjemmefra, og det er vigtigt at kunne tilbyde en glidende og tryg overgang til voksenlivet.
– §85 Bostøtte til borgere med behov for optræning og hjælp til udvikling af færdigheder
– §104 Samværs- og aktivitetstilbud
– §103 Beskyttet beskæftigelse
– § 107 Midlertidigt ophold inklusive samværs- og aktivitetstilbud.


Fra 2022
§ 108 længerevarende ophold inklusive samværs og aktivitetstilbud.

Personale 2021

Personalet ansættes efter antallet af borgere og deres individuelle støttebehov.

Personalet fordeles på fuldtids og deltidsansatte, timelønnede samt ansatte i flexjob.

Personalet der er tilknyttet borgerne har pædagogisk eller anden faglig relevant baggrund med
bred praktisk erfaring og uddannelse i arbejdet for målgruppen.

Personalegruppen er gennemgående i tilbuddet og følger dermed borgeren både i fritids- og arbejdsliv.

Det pædagogiske personale afdækker aften, weekend og nattevagt.

Lukkedøgn

Nej.

Organisationsforhold

Fonden Bo- og aktivitetsstedet Basballe er en selvejende institution, drevet som en fond med en bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, og er øverste myndighed. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Dennis Klindrup, Anne Edith Bächström, Brian Klindrup, Klaus Viggers, Søren Kronborg Pedersen, Niels Aage Nielsen

Suppleanter: Martin Axel, Peter Mejer

Lederen ansættes af bestyrelsen som har ansvaret for den daglige drift og det pædagogiske ansvar. Ved leders fravær indtræder repræsentant fra bestyrelsen.

Pædagogisk grundlag

Vores vision, holdninger og værdier afspejler vores måde at arbejde på, og vores respekt for handicapkonventionen.

– Skabe livskvalitet, glæde og tillid
– Styrke udvikling af evner og potentiale til at kunne yde ansvar for sit eget liv og virke
– Styrke inklusion via rummelighed og forståelse i lokalsamfundet
– Respekt og forståelse for, og accept af forskellighed og udviklingsmuligheder
– Respekt for retten til egen identitet
– Alle har ret til selv at bestemme over deres eget liv
– Alle skal have frihed til at vælge selv, og at være så uafhængige af andre som muligt.
– Alle skal have mulighed for at være med i samfundslivet
– Alle skal have lige muligheder
– Samfundet skal være tilgængeligt for alle
– Ethvert menneske er unikt med en helt særlig værdighed.

Det er vigtigt at skabe solidaritet i et godt fællesskab, hvor der bygges på gode relationer mennesker imellem.

– Anerkendende tilgang, fremme den enkeltes livskvalitet og identitet, myndighed og selvopfattelse.
– Opnåelse af størst mulig selvstændighed og det gode liv, findes hvor du selv sætter dagsordenen for hvad det gode liv er.
– Det skal være sjovt at leve. Vi er et fællesskab med plads til at være sig selv. Vi knytter venskaber og fællesskaber på tværs, også af andre tilbud.
– Du skal høres, ses og forståelse og du har krav på den rigtige indsats hele livet, så du kan styrke din identitet, dine kompetencer og færdigheder – hele livet.
– Indholdsrigt liv med glæde, humor, medindflydelse, livskvalitet og livsmæstring.

Pædagogik og metode

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis.
I arbejdet med KRAP tage vi udgangspunkt i, at udvikle borgerens kompetencer og ressourcer.
Anerkendelse og forståelse og med udgangspunkt i borgerens egne ønsker styrkes livskvalitet,
livsmestring og færdigheder og funktionsevne i forhold til fx praktiske opgaver, egenomsorg,
kommunikation, mobilitet, selvbestemmelse, medborgerskab, socialt liv og forståelse af egne
følelser.

Anerkendende pædagogik og ligeværdige relation.
Det er vigtigt at blive taget alvorligt som menneske og blive anerkendt for den, man er.
Vi lægger stor vægt på den ligeværdige relation, hvor beboeren er den ligeværdige medspiller i
egen udvikling. Vi forholder os til beboerens udviklingstrin og viser, hvordan gode relationer via
samvær, humor, samarbejde og forståelse kan opstå og få selvværd til at vokse.
Ved forudsigelighed, omsorg og struktur i hverdagen skabes der tryghed og grobund for udvikling.
Vi har fokus på målrettet udvikling, hvor vi sammen med beboeren sætter både kortsigtede og
langsigtede mål op. Vi arbejder med resultatdokumentation.
Anerkendelse og respekt er nøgleord for opbyggelse af gode relationer og for at kunne opbygge
identitet, selvværd og selvtillid. Den enkelte mødes på de individuelle behov, og sætter sammen
ramme og struktur, som sikrer den tryghed og forudsigelighed, der er nødvendig for at kunne
udvikles.

I anerkendelsen og den ligeværdige relation opbygges selvværd og en oplevelse af tryghed,
accept og respekt, som understøtter en personlig og social udvikling og en støtte til at opbygge et
positivt selvbillede og identitet.
Kognitiv pædagogik.
Via en kognitiv pædagogik at sætte sig ind i beboerens tænkemåde og på den måde møde
beboeren med respekt og forståelse og understøtte en positiv udvikling og fokus på positive
handlinger og tanker.
Strukturpædagogik.
Vi arbejder med struktur og tydelighed. Via individuel tilpasset struktur, opnås overskuelighed,
tryghed og livsmestring. Struktur giver tryghed og forudsigelighed, som giver overskud til udvikling.
Ansvarlighed og konsekvens
Vi arbejder med ansvarlighed og gensidig respekt. Det indebærer at overholde aftaler, at behandle
sine medmennesker med respekt og optræde ansvarligt. Ansvarlighed i forhold til indgåede aftaler,
som at forstå og acceptere konsekvenserne af og mulighederne i de valg, man tager.
Ansvarlighed overfor medbeboere og det omgivende samfund, således at beboerne får indsigt i
hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige handlinger. Beboerne hjælpes til at forstå
konsekvenserne af de valg, de tager, samtidig med de danner sig et erfaringsgrundlag, som der
arbejdes videre med i konkrete situationer.
Vi tilbyder beboeren et velstruktureret, tydeligt, konsekvent og socialpædagogisk miljø med fokus
på ressourcer.

Pædagogiske Strategier

Med udgangspunkt i de ressourcer, interesser og den motivation beboeren har, sættes der udviklingsmål for den enkelte i forhold til personligudvikling, social udvikling, daglige gøremål, mv.

Der ydes den nødvendige støtte til ADL, med henblik på, at beboeren skal udvikle disse kompetencer og udvikle større selvstændighed og en tilfredsstillelse over at kunne klare nogle opgaver uden støtte.

Der er for hver beboer udarbejdet en tilgang, som giver medarbejderen en indsigt i den enkelte beboer mht. pædagogisk tilgang, baggrund, motivation, handlemuligheder, udviklingsmål, forebyggelse af konflikt mv.
Beboere inddrages så vidt muligt i egen udvikling og fastsættelsen af mål og delmål. Der udarbejdes statusrapport/udviklingsplan for hver beboer.

Pædagogiske tilgange og praktiske strategier med hensyn til den enkelte beboer drøftes på personalemøde minimum hver 4. uge. Der afholdes workshops, det vil sige gruppemøde efter behov, når der opstår nye udfordringer.

Aktiviteter

Formålet er at skabe en meningsfyldt hverdag, og opleve glæden ved at udføre et stykke arbejde.
Udvikle motorik, kreative evner og inspirere beboerne til fysisk aktivitet og socialt samvær.

Dagbeskæftigelsen tager udgangspunkt i de kompetencer og interesser, som beboerne har og
mulighed for udvikling. Mulighederne i det omgivende miljø og lokalsamfund sætter vores rammer.

Aktiviteter kan være:
– Fokus på sundhed og krop ved Svømning, ridning, styrketræning og generel motion.
– Dyrehold og natur
– Musik og drama
– Træ og metalværksted
– Almen vedligehold og udvikling af vores ejendom
– Havearbejde med græsslåning, dyrkning af grønsager, høst af frugthave mm.
– Bearbejdning af grønsager og frugt til eks. Marmelade, saft mv.
– Køkken og udvikling af færdigheder og lyst til sund kost.
– Maleri og kreativt værksted
– Eksterne praktikker hos lokale virksomheder.
– Socialøkonomisk virksomhed med eks. Hostel, udlejning af kursuslokaler med let
forplejning, Naturcenter café, drift af skov og shelterplads i samarbejde med Karpenhøj
naturcenter.
– Brænde og brændesalg
– Opgaver for lokale borgere og virksomheder

Fysiske rammer

Tilbuddet Ansminde er placeret i den lille landsby Basballe midt i Nationalpark Mols Bjerge. Her er direkte adgang til Mols Bjerge. Den kollektive trafik er lige uden for døren med mulighed for lokalbus mod Knebel og Ebeltoft. 500 meter væk ligger hovedvejen med Regionalbus mod Ebeltoft
og Aarhus med mulighed for omstigning mod Randers og Grenå i Rønde.

Schmidtsminde – Mols Bjerge Vej 8, 8400 Ebeltoft

Gården Schmidtsminde har en stor have med frugthave, bålsteder og hyggelige kroge. 1. salen på Gårdens gamle stuehus er administration, mødelokale, personale toilet/bad og 2 gæsteværelser til pårørende. Stuetagen indeholder stor entre, handicaptoilet og bad, køkken samt 3 store stuer til musikrum, hobbyrum for kreative aktiviteter mv.

Den gamle staldlænge er ombygget og indeholder 8 værelser, teknikrum, vagtrum til nattevagt,
køkken, 3 store fællesrum og 3 badeværelser/toilet.
Den gamle lade og mælkerum indeholder værksted, garage og plads til aktiviteter der kræver
albuerum og plads.

Herudover er der en fælles gård der er indrettet med stier og som formål til fælles samvær.

Schmidtsminde lægger i perioden 2020 til 2022 rammen om både Bo tilbud og aktivitetstilbud. Når Ansgaard står færdigt og vi flytter fra værelse til lejlighed, vil vi udelukkende benytte Schmidtsminde til dagaktivitetstilbud og som base for Socialøkonomisk virksomhed.

Ansgaard – Mols Bjerge Vej 10, 8400 Ebeltoft:

Byggeriet af Ansgaard står færdigt og forventes indflytningsklart i juli 2022.

Gården er bygget som en trelænget gård med i alt 10 selvstændige 2 værelses lejligheder af 55 m2. Hvert rum i lejligheden er arealmæssigt forberedt til fysisk handicap. Hver lejlighed har funktionelt køkken i køkkenalrum og udgang til egen have.

Gennem hovedbygninger er port til gennemgang til fælles udearealer og sti til nabogården. I hovedbygningen findes også
fællesarealer og overnatning for nattevagt samt pårørende.

Gårdspladsen indrettes som fælles areal som formål for fælles samlingspunkt og samvær.

Indskrivning / udflytning

Når vi modtager en ansøgning fra en borger, inviteres borgeren og pårørende på besøg på stedet til en
uforpligtende snak om hvad vi kan tilbyde, og en forhåndsvurdering af om vi kan opfylde de
ønsker og behov som borgeren har.

Herefter udarbejdes udredning (VUM) sammen med borgeren, pårørende og eventuelt nuværende
tilbud for vurdering af udfordringer, kompetencer og ønsker. I samme forbindelse udarbejdes
udkast for opholdsplan.

Vi ønsker et tæt samarbejde med borgerens hjemkommune således forventninger afstemmes, og
der udarbejdes fælles grundlag med borgerens behov, ønsker og fremtid i centrum.
I samarbejde udarbejdes plan for overgang, og løbende dokumentation.

Schmidtsminde

Plantegninger

Mols Bjerge Vej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft

Oversigtsbillede

stuehus, boliglænge, værksted/lade

Stueplan

aktivitetsareal

Boliglænge

Schmidtsminde

Kælder

stuehus

1-sal – administration

gæsteværelser

Schmidtsminde

Plantegninger

Byggeri Ansminde, Mols Bjerge Vej 10 - klar 2022

Situationsplan

Lejlighed

Facader